fires


      Radar Process SL en LinkedIn

Expoquimia

Avís legal

L'usuari que utilitza aquesta pàgina web i hi accedeix coneix i accepta les condicions generals aquí redactades i les modificacions que s'hi produeixin, i hi ha d'accedir periòdicament per tenir-ne coneixement.

El lloc web inclou els textos, els gràfics, les imatges, els vídeos, els sons, els dibuixos, les fotografies i el programari que hi apareixen, tant si són susceptibles de propietat intel·lectual com si no.

Primera.- Titular del lloc web

Radar Process, SL (d'ara endavant, Radar), amb CIF/NIF B-08368656, amb domicili social a c/ Esquirol, núm. 4, polígon industrial Les Malloles, codi postal 08500 de Vic (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 20785, foli 198, full 14055, i amb telèfon de contacte +34 93 886 96 00 o correu electrònic radarprocess@radarprocess.com

Segona. Objecte del lloc web

Radar posa a disposició del públic (d'ara endavant, usuari) que accedeixi als dominis www.radarprocess.com i www.sradar.com (d'ara endavant, web) informació i dades (d'ara endavant, continguts) mitjançant un web de caràcter informatiu. Els continguts del web els proporciona i els crea Radar, SA.

Tercera. Accés al web

L'accés i l'ús del web per part dels usuaris són gratuïts, i no cal autorització prèvia, subscripció ni registre.

L'accés i l'ús de l'usuari d'aquest web no impliquen cap obligació sobre la qualitat ni la velocitat de l'accés per part de Radar, que pot modificar les condicions d'accés o suspendre l'accés al web, o a part del web, sense avís previ. Radar no es responsabilitza de les conseqüències, els danys i els perjudicis ocasionats per la modificació de l'accés i la suspensió del web.

El maquinari i el programari necessaris per accedir al web van a compte dels usuaris. Radar no es responsabilitza del funcionament ni de les conseqüències, ni dels drets d'ús o les llicències que calguin per al seu ús.

Radar tampoc no és responsable de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrament de dades o programari que es produeixin als equips o els sistemes dels usuaris com a conseqüència directa o indirecta de l'accés o l'intent d'accés al web

El servei prestat per Radar mitjançant el seu web és per temps indefinit, sens perjudici de poder suspendre o cancel·lar el web sense avís previ.

Quarta. Continguts del web

L'idioma que Radar utilitza al web és el castellà, sens perjudici de la utilització d'altres llengües, nacionals o autonòmiques. Radar no es responsabilitza que l'usuari no entengui l'idioma del web, ni de les conseqüències que això pugui tenir.

Els continguts del web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats i els productes creats per Radar, i tenen un caràcter general i orientatiu, i no són vinculants per a Radar.

Radar pot modificar els continguts sense avís previ —o bé suprimir-los i canviar-los al web—, a més de la manera d'accedir-hi, sense cap justificació i lliurement, i sense responsabilitzar-se de les conseqüències que això pugui tenir per als usuaris.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web són propietat de Radar, així com els continguts que allotja. Qualsevol ús del web o dels seus continguts ha de tenir un caràcter exclusivament particular. Queda reservat exclusivament a Radar qualsevol altre ús que suposi la còpia, la reproducció, la distribució, la transformació, la comunicació pública o qualsevol altra acció similar de tots o de part dels continguts de la pàgina web, així com el mateix web, per la qual cosa cap usuari no pot dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de Radar.

Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de Radar, ni trametre publicitat o informació mitjançant els serveis o la informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment que l'ús sigui gratuït o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers en els seus llocs web adreçats a aquest web són per a l'obertura de la pàgina web completa, i no poden manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Radar.

Radar no es fa responsable de la fiabilitat ni la rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin al web per a l'obertura d'altres webs. Radar no garanteix la utilitat d'aquests enllaços ni es responsabilitza dels continguts o els serveis a què pugui accedir l'usuari per mitjà d'aquests enllaços, així com tampoc del bon funcionament d'aquests web.

Cinquena. Usuaris del web

Els usuaris que accedeixen al web de Radar ho fan de conformitat amb la llei i s'obliguen en tot moment a no accedir al web i als continguts d'una manera contrària a l'establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers o que puguin danyar, deteriorar, saturar o alentir el web en perjudici de Radar o d'altres usuaris.

Els usuaris no poden fer ús dels continguts del web d'una manera contrària a la llei (especialment la Llei de propietat intel·lectual i industrial), els usos i costums o l'ordre públic, ni copiar, distribuir, difondre, transformar, modificar o manipular aquests continguts.

Radar no inclou al seu web productes o serveis a disposició dels usuaris en què hagin d'introduir cap mena de continguts o informació, com ara grups de notícies, xat, fòrums o d'altres de caràcter similar. Això no obstant, Radar sí que té al seu web un servei de correu electrònic a disposició dels usuaris amb la finalitat que puguin posar-s'hi en contacte; els usuaris es comprometen a utilitzar aquest servei de correu electrònic conforme a la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

L'accés als continguts del web per part de l'usuari es fa sota la seva responsabilitat total i no pot repercutir a Radar cap conseqüència derivada directament o indirectament de l'accés al web, tant de l'àmbit físic com lògic, moral o personal.

Radar pot responsabilitzar els usuaris que, fent un mal ús del web, causin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics que puguin introduir, generar o allotjar al web, i que deteriorin o puguin deteriorar tant els continguts com el bon funcionament, així com els equips, els sistemes i els programes dels usuaris del web.

Radar pot actuar contra els usuaris pel que fa a totes les reclamacions, les indemnitzacions, les multes o les sancions administratives que recaiguin sobre Radar i siguin responsabilitat directa o indirecta d'algun usuari dels continguts o els serveis del web.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui malmetent o pugui malmetre el bon funcionament del web de Radar, o modificar-ne o alterar-ne els continguts, han de comunicar-ho a Radar immediatament.

Dirección

Polígon Industrial Malloles
Calle Esquirol, 4
08500 Vic [Barcelona]
T +34 93 886 96 00
F +34 93 889 96 20
radarprocess@radarprocess.com